Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsveld

 De onderhavige algemene voorwaarden (hierna « de algemene Voorwaarden ») zijn van toepassing op elke verkoop aan klanten, Belgische of buitenlandse, van toegangstickets of van merchandising-producten of van alle andere producten of diensten (hierna gezamenlijk aangeduid « de Producten ») van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Standard de Liège (hierna « SDL »). De vennootschapszetel van SDL is gevestigd te 4000 LUIK –LIEGE-, Rue de la Centrale, 2; zij is ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0433 255 448.

2. Het sluiten van de overeenkomst – Tegenstelbaarheid van de Algemene voorwaarden

2.1 De overeenkomst wordt gesloten i) door de aanvaarding, door SDL, van de bestelling van Klant of ii) door ontvangst door SDL, van haar aanbod, voor akkoord getekend door de Klant of iii) door de stilzwijgende aanvaarding van de bestelling van SDL door de Klant. In al de gevallen, geldt het ontvangen door de Klant van de bestelling van de producten, als definitieve aanvaarding van deze en van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

2.2 De Klant wordt geacht kennis genomen te hebben van de Algemene voorwaarden en daarmee in te stemmen, vanaf het ogenblik waarop hij aan SDL een bestelling van Producten verstuurt of bevestigt of dat hij aan SDL haar aanbod voor akkoord getekend terugstuurt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, welke ook de nationaliteit van de Klant of de bestemming van de Producten is. Zij zijn een essentieel element in het vormen van de overeenkomst die SDL bindt aan de klant en hun toepasselijkheid was één van de voorwaarden voor het vormen daarvan.  Er kan enkel van afgeweken worden zo SDL daar voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt. De Klant zal het toepassen van zijn eigen algemene voorwaarden niet kunnen inroepen, zelfs zo deze aan SDL medegedeeld werden. Zo SDL in gestemd heeft met het afwijken van de Algemene voorwaarden, zullen deze aanvullend van toepassing blijven.

De facturen kunnen door SDL elektronisch uitgeschreven en verstuurd worden, aan het e-mail adres als medegedeeld door de Klant bij de bestelling, voor zover dat de Klant daar voorafgaandelijk mee ingestemd heeft door te kiezen voor de elektronisch facturatie. De Klant kan, per gewone brief of per e-mail, aan de klantendienst van SDL een papieren versie van een factuur vragen in plaats van de elektronische versie daarvan. SDL verbindt er zich toe hem deze binnen de kortste termijnen over te maken.

3. Geldigheidsduur van de aanbiedingen – wijziging van de Overeenkomst

3.1 De aanbiedingen van SDL zijn geldig voor een duur van 8 dagen, behoudens andersluidend akkoord.

Daarenboven, zijn ze slechts geldig binnen de perken van de beschikbare stocks.

3.2 SDL behoudt zich het recht voor :

  • een bestelling te weigeren, om welke reden dan ook, in welk geval zij daarvan de Klant zal berichten binnen een termijn van 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling,
  • om van de Klant de betaling te eisen van de Producten voor of op het ogenblik van hun afgifte of de betaling van een voorschot. In geval van niet-betaling van het voorschot binnen een termijn van 7 dagen, behoudt SDL zich het recht voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op te schorten.

3.3 Geen enkele bestelling mag gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van SDL.

4. Levering

De levering wordt geacht gedaan te zijn op de zetel van SDL, behoudens andersluidend akkoord van SDL.

5. Prijs en betalingsmodaliteiten

5.1 De Klant verbindt er zich toe om aan SDL de prijs te betalen, waarvan de modaliteiten bepaald zijn in het aanbod van SDL, of bij gebreke, op de factuur uitgeschreven door SDL.

5.2 De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief alle taksen, met inbegrip van de BTW, welke ten laste vallen van de klant

Alle om het even welke kosten (zoals de kosten voor transport, de kosten voor verzekering, de portkosten) zijn ten laste van de Klant.

5.3 In geval van vertraging in de betaling, zal elk onbetaald bedrag intresten met zich meebrengen aan de wettelijke rente, vanaf de vervaldag, tot de algehele betaling. Daarenboven, is de Klant aan SDL, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 40€.

SDL behoudt zich eveneens het recht voor, in geval van vertraging in de betaling, om de uitvoering van het geheel of van een deel van haar verplichtingen op te schorsen.

Elke betwisting aangaande de levering van de toegangstickets dient schriftelijk aan SDL verstuurd te worden, voor het organiseren van het evenement dienaangaande en het gebrek aan conformiteit te vermelden, waarop deze gesteund is. Geen enkele betwisting vanwege de Klant, na het evenement, zal nog ontvankelijk zijn..

De gebreken aangaande de kwaliteit en/of de conformiteit van de andere producten als geleverd door SDL, dienen SDL schriftelijk gemeld te worden binnen de 7 werkdagen volgend op het ontvangen van de factuur of van het ontdekken van het gebrek. Na het verstrijken van deze termijn, zal elke klacht uitgesloten zijn. De klacht zal steeds de datum en het nummer van de betwiste factuur vermelden, alsmede de redenen van de betwisting.

De Producten die als niet-conform beschouwd worden, mogen slechts aan SDL teruggestuurd worden, mits haar uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, en zullen enkel vervangen of terugbetaald worden, geheel of gedeeltelijk, na afloop van een controle, gedaan door SDL.

SDL kan enkel tot het vervangen gehouden worden van het Product dat door haar als niet-conform of gebrekkig erkend werd, met uitsluiting van elke andere vergoeding.

5.4 De eventuele inningskosten voor de facturen, hetzij minnelijk of gerechtelijk, zoals de kosten van ingebrekestelling, het versturen van betalingsherinneringen, de erelonen van de incasso-vennootschappen, van de advocaten en de gerechtsdeurwaarders, en alle andere gerechtskosten, zullen ten laste van de Klant kunnen gelegd worden.

6. Beding van eigendomsvoorbehoud en overdracht van de risico’s

SDL blijft, niettegenstaande hun eventuele levering, eigenaar van de Producten tot aan de algehele betaling van de prijs. De Klant verbindt er zich toe ze, op eerste vraag, aan SDL terug te geven en machtigt haar deze die in haar bezit zijn, terug te nemen.

De risico’s verbonden aan de verkochte Producten, worden vanaf hun verzending door SDL overgedragen aan de Klant.

7. Bijzondere verplichtingen van de Klant met betrekking tot de toegangstickets

7.1 De Klant verbindt er zich toe de toegangstickets als geleverd door SDL te gebruiken :

  • overeenkomstig de wet, meer bepaald de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd door de wetten van 10 maart 2003, van 27 december 2004 en deze van 25 april 2007, alsmede hun uitvoeringsbesluiten;
  • overeenkomstig het Reglement van inwendige orde van SDL
  • als een goede huisvader.

7.2 De Klant verbindt er zich toe om, bij elke bestelling van toegangstickets, aan SDL te melden of hij voorwerp uitmaakt van een administratieve of gerechtelijke maatregel van toegangsverbod tot een sportevenement, welke daar ook de aard van zijn.

7.3 De aankoop van toegangstickets is daarenboven onderworpen aan de volgende voorwaarden :

  • Het of de te koop aangeboden ticket(s) kan/kunnen in geen enkel geval gekocht worden door of overgedragen worden aan, één of meer personen die burgerlijk, administratief, gerechtelijk of bij maatregel van veiligheid, een stadionverbod hebben.
  • De klant of de eindgebruiker van het toegangsticket, dient de leeftijd te hebben die overeenstemt met de leeftijdscategorie of het statuut vermeld op zijn ticket. SDL behoudt zich het recht voor elke controle dienaangaande uit te voeren.
  • Enkel de originele toegangstickets zullen door SDL aanvaard worden ; een betalingsbewijs is geen geldig toegangsbewijs tot het stadion.
  • De klant verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van een niet-geldig toegangsticket of van een nagemaakt toegangsticket. De toegangstickets mogen niet gewijzigd noch gekopieerd worden; zij zijn daarenboven voorzien van een unieke barcode die slechts éénmaal kan gescand worden.

7.4 Elke tekortkoming aan de bepalingen die voorafgaan zal bestraft worden door het weigeren van de toegang tot het stadion, zonder vergoeding noch recht op terugbetaling van het ticket.

7.5 Door gebruik te maken van zijn toegangsticket, machtigt de Klant, definitief en onherroepelijk SDL, om zijn beeltenis te maken en deze te gebruiken teneinde marketing- of veiligheidsdoleinden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Klant is alleen aansprakelijk voor het gebruik van de Producten ; hij verbindt er zich toe deze als een goede huisvader te gebruiken. 

8.2 SDL wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade, veroorzaakt door de Klant, de personen waarvoor hij burgerlijk aansprakelijk is, of elke derde aan wie hij het Product overgedragen heeft, aan de goederen of de persoon van de Klant, of aan de goederen of de persoon van derden, gebeurd ter gelegenheid van een sportevenement voor hetwelk SDL het product aan de Klant verkocht heeft. De Klant verzaakt uit dien hoofde aan elk extra-contractueel verhaal tegen SDL.

De klant en de houder waaraan hij het Product overgedragen heeft, zijn anderzijds exclusief, solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade, als door hen of door de personen waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn, veroorzaakt aan derden, zowel aan hun persoon als aan hun goederen, binnenin het stadion en de omgeving daarvan.

8.3 SDL zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de onrechtstreekse schade als door de Klant geleden, zoals het economisch en financieel verlies, verlies van verwachte winsten of van verhoopte besparingen, verlies van cliënteel, van imago, van gegevens, of nog van kansen.

8.4 In ieder geval, is de contractuele of de extra-contractuele aansprakelijkheid van SDL beperkt tot 75 procent van de rechtstreekse schade en, in ieder geval tot een maximum bedrag gelijk aan de waarde van de bestelling. Er wordt overeengekomen dat, zonder nadeel aan de artikelen 8.1 tot 8.3, de aansprakelijkheid van SDL niet zal kunnen spelen, zo de Klant in gebreke gebleven is om SDL, binnen de 7 dagen volgend op de datum van het gebeuren van de schade, schriftelijk op de hoogte te brengen van het bestaan van de schade, haar omvang en de mogelijke oorzaken ervan.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De Klant erkent dat SDL ten volle eigenaar blijft van haar intellectuele eigendomsrechten, van welke aard deze ook zijn, met betrekking tot haar onderscheiden tekens, haar Producten, en het geheel van de documenten, foto’s en teksten als gebruikt door SDL, welke ook daarvan de drager zijn, daar inbegrepen haar websites.

9.2 De klant verbindt er zich toe geen enkele daad te stellen als van aard om de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van SDL te betwisten, gezegde rechten te belemmeren of het genot van deze door SDL, te verstoren.

10. Behandeling van de persoonlijke gegevens

10.1 Zo de levering van Producten het behandelen door SDL inhoudt van de gegevens met een persoonlijk karakter beheerd door de Klant, zal SDL deze behandelingen doen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 SDL verbindt er zich om de verbintenissen, door haar aangegaan in de Privacy policy, beschikbaar op http://www.standard.be/privacy-policy.htm?lng=nl , te respecteren.

11. Diversen

11.1 Niet-verzaking.

Het feit voor SDL of de Klant om zich niet te beroepen op één van de bedingen van de Algemene voorwaarden of op een tekortkoming van de medecontractant, zal, voor de toekomst, niet kunnen geïnterpreteerd worden als een verzaking aan het  recht of aan de verplichting in kwestie.

11.2 Gedeeltelijke ongeldigheid.

Zo één van de bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig verklaard wordt in toepassing van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze als niet geschreven geacht worden, waarbij de andere bepalingen evenwel hun gevolgen en hun draagwijdte zullen behouden. SDL kan desgevallend, in gemeenschappelijk akkoord met de Klant, overeenkomen de geannuleerde bepaling(en) te vervangen middels een aanhangsel.

11.3 Bewijs.

De partijen komen overeen dat in geval van geschil, zij niet de tegenstelbaarheid van de onderhavige Algemene voorwaarden, waarvan zij een gedrukte versie bewaren, zullen betwisten. Bovendien verbinden zij er zich toe de afdoende waarde te erkennen van de afgedrukte versie van al hun elektronische briefwisseling en in dezelfde omstandigheden van alle andere documenten, opgesteld of bewaard in afgedrukte vorm.

11.4 Recht als van toepassing – gerechtelijke bevoegdheid

De Algemene voorwaarden worden beheerd door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend of met betrekking tot het vormen, de uitvoering of de interpretatie van de Algemene voorwaarden, alsmede elk geschil inzake extra-contractuele aansprakelijkheid, zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Luik –Liège- , afdeling Luik –Liège-. De klant verbindt er zich toe om noch het recht als van toepassing, noch de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel van Luik –Liège- te betwisten.